ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Az ozonemaster.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.
Az adatok kezelője Tanács László e.v. (a továbbiakban: Üzemeltető Székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 19. 2/3.)
Adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit, kéréseit a  info.ozonemaster@gmail.com email címen teheti fel.

Elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Személyes adatait bizalmasan kezeljük és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megteszünk, amely az adatok biztonságát garantálja.
Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok
Fogalmak
személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
hozzájárulás:
a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
harmadik fél:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
tiltakozás:
a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
Alapelvek
• személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
• a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”); gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
• a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
• a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Kapcsolódó jogszabályok
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
Kezelt személyes adatok köre, célja:
• a felhasználó neve, címe, telefonszáma, célja a kapcsolatfelvétel és azonosítás, jogviszony teljesítése és bizonyítása
Az adatkezelés időtartama:
A megbízóval kötött szerződés esetén a szerződés fennállásáig, de maximum a számviteli törvény szerint előírt 8 évig (Szt. 169.§ iratmegőrzési idő).
Egyes személyes adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatfeldolgozók:
Tárhely szolgáltató:
Cégnév: Netmask Interactive Kft.
Cím: 1131 Budapest, Nővér u. 110.
Cégjegyzékszám: 01 09 954570
Telefon: (06 1) 646 4921
Weboldal üzemeltetője:
Cégnév: Tanács László e.v.
Adószám: 69755741-1-51
Telefon: +36 70 279-9211
Könyvelés:-
• Cégnév:-
• Cím:-
• Adószám:-
Hírdetéskezelők:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
• Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
• Cégjegyzékszám: 01-09-861726
• Adószám: 13561677-2-41
Facebook Ireland Limited
• Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
• Company Registration Number: 462932
• www.facebook.com
• Contact phone number + 353 1 5530588

Az Adatvédelmi tájékoztató közzététele
Jelen Adatvédelmi tájékoztató változásait a Honlapon tesszük közzé. Mindig az aktuális Adatvédelmi tájékoztat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi Adatvédelmi téjékoztató volt hatályban.
Kapcsolat:
Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségen:  info.ozonemaster@gmail.com

 ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tanács László e.v. (a továbbiakban: Üzemeltető) székhely: 6000 Kecskemét, Vágó utca 19. 2/3.) eszközeinek kölcsönzéséve összefüggésben az alábbi adatokat kezeli az érintettek ( ügyfél) hozzájárulásával, mely a szerződéskötés feltétele:

magánszemély, egyéni vállalkozó esetén: név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, adóazonosító jel, lakcím, telefonszám, e-mail cím meghatalmazás esetén, a meghatalmazón kívül a meghatalmazott neve, születési neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme, telefonszám, e-mail cím, egyes esetekben szerződő fél arcáról történő fényképfelvétel.

Fenti adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szerint kezeli.

Adatkezelő: Tanács László e.v. adószám: 69755741-1-51, telefon: +36 70 279-9211adatkezelés célja: az annak alapjául szolgáló jogviszony teljesítése és bizonyítása

Az adatkezelés időtartama az annak alapjául szolgáló jogviszonyból eredő kötelezettségek megszűnéséig tart, de maximum a számviteli törvény szerint előírt 8 évig (Szt. 169.§ iratmegőrzési idő).

A gépkölcsönzés, szolgáltatás nyújtás feltétele a fenti adatok megadása. 

Az érintett személyes adatai helyesbítését kérheti. Az adatok törlését illetve az adatkezelés korlátozását akkor kérheti az ügyfél, ha az adatkezelés alapjául szolgáló jogviszony lezárult.
Közvetlen üzletszerzés, üzleti tájékoztatás, direkt marketing, és akciók céljából az adatkezelés kifejezett és önkéntes hozzájárulással történik. E körben kezelt adatok: név, email cím, telefon

Az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart, mely bármikor történhet emailben indokolás nélkül. Visszavonás esetén az adatok tovább nem kezelhetők. Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. Kivételt képez ez utóbbi alól a követelés érvényesítése céljából történő szükséges adatkiadás pl. ügyvédnek, vagy követeléskezelő cégnek, hatóságnak.

Adatkezelő az érintett adatait papír alapon és számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli és az adatok biztonságáról gondoskodik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése írásban történik adatkezelő postai, vagy email címén.

Adatkezelő 15 napon belül érdemben válaszol. Az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat adatkezelési jogai megsértése esetén.


Az érintett adatvédelmi jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 2/C. postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat.
Az érintettek adatvédelmi jogainak szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.A Bérbeadó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Bérlő a Bérbeadó által bérbe adott termékkel, vagy Bérbeadó szolgáltatásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Bérbeadó felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Tanács László egyéni vállalkozó 6000 Kecskemét, Vágó utca 19. 2/3.), vagy elektronikus levél formájában (info.ozonemaster@gmail.com) teheti meg.

 

A Bérbeadó minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Bérbeadó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Bérlő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Bérbeadó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Bérlőnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Bérlőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Bérbeadó – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Bérbeadó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Bérbeadó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Bérlő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Bérlő panaszának részletes leírása, a Bérlő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Bérbeadó nyilatkozata a Bérlő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Bérlő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Bérbeadó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Bérbeadó köteles a Bérlőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Bérlő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Bérbeadó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

 

A Bérbeadó ezúton tájékoztatja a Bérlőket, hogy amennyiben a Bérlő nem ért egyet a Bérbeadó válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Bérlő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Bérbeadó székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Bérlő.

 

A Bérbeadó székhelye szerinti Békéltető Testület:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu


Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu


Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Bérlő és a Bérbeadó között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Bérlő megkísérelje a vitát közvetlenül a Bérbeadóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Bérlőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Bérlő hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Bérlő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Bérlő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Bérbeadó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Bérlő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Bérlő nyilatkozatát arról, hogy a Bérlő a Bérbeadóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Bérlő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Bérlő aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Bérlő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Bérbeadó írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Bérlő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Bérlő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Bérlő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Bérlő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.