1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérbeadó a bérlő időleges használatába adja a jelen bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérelt tárgyat. A bérlő a megnevezett gépek, illetve szerszámok hiánytalan átvételét a bérleti szerződés aláírásával elismeri, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.

 

2. A bérbeadó jogosult arra, hogy a bérlőnek a bérleti szerződésben foglalt azonosító adatait és egyéb elérhetőségét hitelt érdemlő módon bizonyító hivatalos irataiba betekintsen, azokat lefényképezze és ezen adatokat a bérleti szerződésben rögzítse, valamint a bérlő arcáról felvétel készítésére. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő ehhez hozzájárulását adja. A bérbeadó a bérlő adatait és a készített képeket bizalmasan kezeli, azokat csak jelen jogügylet kapcsán használhatja fel és kötelezettséget vállal arra, hogy a bérleti jogviszony megszűnésétől számított legkésőbb 24 órán belül törli. A bérlő előre köteles a bérlet időtartamára szóló díjat megfizetni és a bérbeadó az eszköz(ök) átadása előtt jogosult kamatmentes letéti díjat (kauciót) kérni, mely után az eszköz(ök)  üzemképes visszaszolgáltatásakor kamat nem jár.

 

3. A bérleti idő a bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a bérleti díj előre fizetendő. A bérleti szerződésben megállapított bérleti díj és időszak lejárta után 2 órás türelmi időt követően újabb teljes napra vonatkozó bérleti díjat kell a bérlőnek megfizetni. A bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszállítani. Tisztításra szoruló eszköz esetén további 2000,-Ft, azaz kétezer forint költség kerül felszámításra.

 

4. A bérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérelt tárgy karbantartásáról és megőrzéséről. A bérlő a bérelt tárgyat nem adhatja albérletbe és a használatát másnak át nem engedheti.

 

A bérlő a bérelt tárgyat a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően, rendeltetésszerűen használhatja. Felelős minden olyan kárért, mely a rendeltetésellenes használat következménye. Meghibásodás, vagy rongálás esetén a bérlő köteles a bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérleti eszköz bérbeadóhoz történő haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Bérbeadó jogosult arra, hogy késedelmes visszaszállítás esetén a bérlővel szemben a kifizetett bérleti díjat meghaladóan a visszaszolgáltatás időpontjáig járó bérleti díj iránti igényét érvényesítse.

 

5. A bérlő a bérelt tárgyon javítást nem végezhet és a tartozékokat nem cserélheti ki egy másik eszközével. Az eszköz és tartozékai UV fényben látható jelöléssel kerülnek ellátásra, melyről a bérbeadó a bérlőt tájékoztatja. A bérelt tárgy megbontása esetén a bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérelt tárgy a bérlőnek felróható okból meghibásodik, a bérlő köteles a javítási költségeket és egyéb igazolt kárt megtéríteni.

 

 

6. Ha a bérlő a bérleti idő lejártakor a bérelt tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a bérbeadó jogosult azt a bérlőtől elszállítani. Amennyiben a bérlő a bérelt tárgyat elidegeníti, akkor bűncselekményt követ el, mely minden esetben rendőrségi feljelentést von maga után. A büntetőeljárás lefolytatása mellett a bérlőt továbbra is terheli a kárfelelősség. 

 

7. Ha a bérelt tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész, vagy használhatatlanná válik, a bérlő köteles a bérbeadónak a bérelt tárgy jelen bérleti szerződésben meghatározott értékét megfizetni legkésőbb ezen tény bekövetkezésétől számított 3, azaz három napon belül.8. A bérbeadó jogosult a bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:  – ha a bérlő a bérleti díjjal több, mint 3 napig hátralékban van; – ha a bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem rendeltetésszerűen használja; – ha más körülményekből kiderül, hogy a bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

 

9. A bérlő kijelenti, hogy a bérleti szerződés megkötésekor a bérelt tárgy szakszerű kezelésére ki lett oktatva, valamint balesetvédelmi tájékoztatót kapott melynek tényét a bérleti szerződés aláírásával igazolja. Szerződő felek rögzítik azt, hogy a nem rendeltetésszerű használatból eredő, az óvintézkedések be nem tartásából adódó baleset, sérülés esetén a bérbeadót felelősség nem terheli.

 

10. A jelen bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. Szerződő felek a jelen jogügyletből származó esetleges viták esetére kikötik a Kecskeméti Járásbíróság kizárólagos illetékességét.